Посветени на нашите партнери во фармацевтската индустрија

Пристап до пазарот

Нашиот главен фокус е дизајнирање, развој и имплементација на активностите што овозможуваат ЕЛ Фарма да обезбеди оптимална цена и надомест и да се реализира максималниот комерцијален потенцијал на производите достапни на пазарот во РС Македонија.

Иницирање и водење на процесот за лансирање на нови производи.

Нудиме релевантни информации во врска со висината на цената (вклучувајќи сценарија за цени) и потенцијалните ризици  во текот на  процесот на планирање.

Комуникација и соработка со инволвираните страни - Министерство за здравство, Агенција за лекови, Фонд за здравствено осигурување...

Ние обезбедуваме поддршка за прашања поврзани со односите со владините институции, за цени и компензација (Р & Р), реформи во здравствената заштита, здравствена економија (Здравство).

Ние обезбедуваме најдобри можни услови за цени и враќање на трошоците (П & Р).

Ги подготвуваме сите документи потребни за доставување и надоместување на цената, преговори и договори за влез (МЕА).

Научна соработка со мапирање на КОЛ и засегнатите страни; иницирање и одржување на блиски професионални односи со засегнатите страни и релевантните засегнати страни.

Прилагодување на глобалните процедури на локалните правила во однос на цените, во согласност со локалните барања и прописи.