Нашата групација

Квалитет и усогласеност во групацијата Феникс - Северна Македонија

Квалитет

Горди сме на нашата заложба за обезбедување квалитетни услуги на нашите клиенти, партнери и вработени.

Нашиот систем ги опфаќа сите области кои имаат директно или потенцијално влијание врз квалитетот на производот и безбедноста на пациентот. Се заснова на национални и релевантни законски барања на ЕУ и СЗО, како и на насоките за добра дистрибутивна пракса.

Ние работиме безбедно преку управување со заштита на животната средина, здравјето и безбедноста со цел идентификување, анализа и ублажување на ризиците и намалување на влијанијата.

Усогласеност

Терминот „усогласеност“се однесува на правилата и упатствата чија цел е работење на компанијата и вработените во согласност со постоечките услови и закони. Главниот фокус на усогласеноста е овозможување и создавање на фер конкуренција, како и спречување на корупцијата. Усогласеноста е клучен елемент на нашата корпоративна култура и произлегува од нашите основни корпоративни вредности. Одговорните и усогласени активности се клучни за успехот на нашата компанија. Покрај општествената одговорност што ја имаме како давател на здравствена заштита, соработката заснована на взаемно почитување е исто така клучна за односот на доверба со нашите клиенти, деловни партнери и сите други соработници.

Контакт Квалитет Јулијана Табаковска julijana.tabakovska(at)elpharma.com.mk
Контакт Усогласеност (Compliance) и GDPR Елена Димовска elena.dimovska(at)phoenixpharma.com.mk